Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: defenities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Aards: de ondernemer die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
b. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aards een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Aards en de koper;
d. Website en webshop: www.aards.nu;
e. Bedenktijd: de termiijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

 

Artikel 2: de ondernemer
Aards is gevestigd te Soest, Van Lenneplaan 69A. Telefoonnummer: 085 044 1005, E-mailadres: mick@aards.nu, KvK-nummer: 64291812, EU id. nr. NL207300069B01, Knab NL84KNAB0773499091.

Artikel 3: toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van Aards zijn van toepassing op alle door Aards met koper aangegane overeenkomst tot verkoop en levering van door Aards aangeboden producten van de website en de webshop. De algemene voorwaarden van Aards prevaleren te allen tijde ten opzichte van andere voorwaarden. De algemene voorwaarden van Aards kunnen te allen tijde door Aards worden aangepast. 

Artikel 4: gegevens
Koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens waaronder adresgegevens en bankrekeningnummer, volledig, juist en actueel zijn.

Gegevens van de koper worden door Aards alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst of om gevraagde informatie te verstrekken. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgeslagen en verwerkt.

Artikel 5: totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen koper en Aards komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6: prijzen
De door Aards vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Aards behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

De verzendkosten zijn € 3,95 voor een brievenbuspakket. 

Voor buitenlandse verzendkosten gelden andere tarieven.

Artikel 7: betaling
Betaling van producten van Aards die de koper heeft besteld, kan op de volgende wijzen geschieden:

  • overboeking op de Knab rekening van Aards: NL84KNAB0773499091 onder vermelding van factuurnummer en naam en volledig adres;
  • iDEAL
  • PayPal

Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de koper na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Aards de vordering uit handen geven, in welk geval de koper naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente, tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud
Aards behoudt zich het eigendom voor van alle al geleverde en nog te leveren producten totdat de betaling voor al deze producten geheel is voldaan.

Artikel 9: levering
De levering voor de consument geschiedt binnen 4 werkdagen. De levertijd voor rechtspersonen is binnen 30 dagen. De opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld door te late levering door de fabrikant danwel de transporteur - kan koper jegens Aards geen rechten doen gelden. Aards is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

De wettelijke levertijd is maximaal 30 dagen. Indien de levertermijn van 30 dagen niet haalbaar is, wordt de koper hierover geïnformeerd en kan koper de overeenkomst ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na ontbinding terug betaald.

Levering vindt plaats op het door koper - tijdens de totstandkoming van de overeenkomst - aangegeven adres.

 

 

 

 

Artikel 12: herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten van Aards heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door koper.

Tijdens dit termijn zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal hij het product en verpakking in de originele staat retourneren aan Aards, conform duidelijke en redelijke instructies. Indien koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

Indien koper reeds een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Aards dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 13: waarschuwing
Koper dient er rekening mee te houden dat de producten van Aards kleine onderdelen bevatten en niet geschikt zijn voor kleine kinderen.

Koper dient er rekening mee te houden dat de producten van Aards niet in vochtige ruimten kunnen worden bewaard. De producten van Aards zijn niet bestand tegen fel zonlicht en water.

Artikel 14: aansprakelijkheid
Aards is nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook bij de afnemer en/of derden, ontstaan ten gevolge van eventuele gebreken in de door haar geleverde goederen, te late levering van deze goederen of het verloren gaan ervan, tenzij de afnemer aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan de zijde van Aards. Aards is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, letselschade en/of zaakschade.

Artikel 15: overmacht 
Aards is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan zij afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Aards voldoet, tenzij zulks aan haar verwijtbaar is. Ingeval van overmacht heeft Aards het recht om de termijn van aflevering te veranderen en indien aflevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 16: toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aan de Rechtbank worden voorgelegd.

Artikel 10 risico tijdens het transport
Tijdens het transport (verzending Post NL) zal Aards het risico dragen van verlies, diefstal of schade van de producten. Op het moment van aflevering gaat het risico over op koper.

Artikel 11: garantie
Koper verplicht zich om bij aflevering de producten nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen binnen veertien dagen na levering aan Aards kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elk recht terzake vervalt.

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Aards geeft een maand garantie op de aangekochte producten. Deze garantie geldt niet in geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en voorts in gevallen van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid.